INLEIDING:

Elke ou jaar beleef ons vuurpyle. ‘n Vuurpyl hou altyd ‘n verrassing in! Dit begin met kruit wat aan die brand raak en dan met ‘n geblaas die lug in pyl. Hoewel dit indrukweekend is, is dit nie die volle potensiaal van die vuurpyl nie! Almal kyk met verwagting na die vuurpyl, want binne die vuurpyl is daar ‘n belofte…die ontploffiong met die verskeidenheid van sterre en kleure en strepe!

Die werking van die Heilige Gees in die Bybel is baie dieselfde. In die Ou testament is die werking van die Heilige Gees sporadies. Die Gees neem net kritiese persone op kritiese tye in besit! So  lees ons in Eksodus 31 dat die Gees die bouers van die tabenakel in besit neem. Esegiël 11 vertel dat die Gees die profete in besit neem. 1 Samuel 16 vertel hoe die Gees op Dawid rus en in Rigters lees ons hoe die Gees rigters soos Gideon, Jefa, Simson in besit neem!

Hoe nader die Nuwe Testamentiese tyd kom, hoe kragtiger word die voorspellings oor die volheid van die Heilige Gees. Joël 2: 28-29 sê:”Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek My Gees laat kom op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.” Met Jesus op die aarde word hierdie spanningslyn nog meer intens! Hd.1:4:”Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae  met die Heilige Gees gedoop word!”

En dan, op Pinksterdag, ontplof die vuurpyl en die Heilige Gees word uitgestort en lei daarmee die nuwe verbond in…die verbond van die Gees. Ja, deur die uitstorting van die Heilige Gees stig God Sy nuwe kerk met nuwe reëls! Daar is twee baie belangrike dinge wat God op daardie dag in Sy Nuwe testamentiese kerk verander!

▪ Hy vat die kerk voor die spiëel weg en sit hom voor die venster….Hy gee Sy kinders verskillende gawes om Sy liggaam van binne uit te bou!(verlede week)

▪ Hy beïndig ‘n godsdiens wat net aan die priesters en die Jode behoort en Hy maak elke gelowige ‘n getuie met die opdrag:”…julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld!”

Wat sou dit beteken? PRENT MET KLIPPIE IN WATER WAT KRINGE MAAK!

Van die voorstoep van jou huis tot in die verste wêrelddeel is jy en die kerk geroep om ‘n verskil te maak!

  • Jerusalem: As hulle by die deur uitstap. Handelinge 2:”Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek in Jerusalem bymekaar….daar het godsdientige Jode uit al die nasies in Jerusalem gewoon…hulle het die gelowiges hoor praat oor die groot dinge wat God gedoen het! Jerusalem was die sentrum van die Joodse Godsdiens.
  • Judea: Handelinge 8: Saulus het die gelowiges in Jerusalem begin vervolg. Al die gelowiges is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van die res van Judea! Soos wat die gelowiges gevlug het, is die evangelie buite Jerusalem in die res van Judea versprei! Dit was ook Joodse gebied!
  • Samaria: Die Jode het die Samaritane verafsku. In die tyd van die ballingskap het die Jode wat agtergebly het, met die nie-Joodse volke vermeng en hulleself in die provinsie Samaria gevestig. Omdat hulle nie eg Joods was nie is hulle as ongelowig gereken en is hulle heeltemal duer die Jode verafsku.

Handelinge 8:4:”Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig! So het dit gebeur dat Filippus by ‘n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het! Mense het tot bekering gekom en daar was groot blydskap in daardie stad!”

  • Uithoeke van die wêreld: Daarna is daar geen einde aan die werking van die Heilige Gees nie! ‘n Ontmande Etiopiër kom deur Filippus tot bekering. Gelowiges in Damaskus versorg Paulus na sy bekering. Kornelius van Sesarea kom deur Petrus tot bekering! Daar vestig ‘n gemeente in Antiogië en dit alles loop uit op 3 sendingreise van Paulus waarin in elke wêrelddeel van destyds ‘n gemeente gevestig word!

1.’N OU OPDRAG IN ‘N NUWE SAMELEWING.

Waar die Gees van God heers, daar kan geen kerk net vir homself leef nie! Die vuurpyl se sterre wat op pinksterdag ontplof het, is nog steeds besig om sy glans oor God se aarde te gooi! Wat doen Reitz-Wes..jy as ledemaat van Christus se liggaam om aan die opdrag gehoorsaam te wees?

VISIE:SAL DIE WêRELD ONS MIS AS ONS MORE OPHOU BESTAAN?

  • JERUSALEM: Jerusalem begin as jy by die deur van die kerk uitstap. Jy is vervul met die Heilige Gees, jy bring die evangelie in jou huis en by jou werk en op die golfbaan/rolbal, en by die kuier na die gholfdag/rolbaldag. Op die sportveld, by die skool…hoe hoor ons mense in ons eie taal praat, beteken volgens elkeen se omstandighede.

Wat doen ons as kerk? Versorg 10 gesinne  wat behoeftig is; skoolbroodjieprojek; Huis Sorgvry(prorata/basaar); Dienssentrum bederf, House of St Paul’s.

  • JUDEA: Dit is mense wat ook naby jou woon maar wat nie in jou elke dag se handel en wandel oor jou pad kom nie! ENGO(prorata en skenkings); voedselprojek aan vigslyers; snuffelwinkel, voedsel aan mense by die asgate, baadjieprojek.

SAMARIA: Bediening en versorging van mense wat verder uit ons omgewing bly. Charlotte Theron Kinderhuis(Bethlehem); Lindley kospakkie; Kers en geskenkpakkies wat ver versprei word!

  • TOT AAN DIE UITHOEKE VAN DIE AARDE: Ons was eers by Zambië-sending betrokke. Maar daar is baie gemeentes by betrokke. Laaste 6 jaar is ons by Lesotho betrokke.(Mtsemane en Tsepo.)

FOTO’S: Opleiding van leiers, opleiding van kategese onderwysers, beskikbaarstelling van kategese materiaal(twee jaar); bou van ‘n jeuglokaal vir kategese; Maak van ‘n kateder vir een van die kerke; Bou van ‘n badkamer met fasiliteite by die woonkwartiere; aanlê van krag; LAASTE PROJEK: Vestiging van ‘n groentetuin met besproeing om groentesop vir die hospitaal te maak!

PROJEKTOR: Getuienis en uitreik begroting en “Piechart” van bedieninge.

MTSEMANE EN TSEPO NA VORE: BEDANKING AAN DIE GEMEENTE!

SLOT:

Wanneer God Sy Gees op Sy kerk uitstort, kom dit saam met die opdrag…wees My getuies, gaan bedien en versorg hulle wat My liefde moet ervaar! Gaan verkondig My verlossing aan die hele wêreld…..Vriende, as jy more weggevat word, sal mense jou mis…vir wie jy in Christus was, het jy ‘n verskil vir God se koninkryk gemaak? As Reitz-Wes more ophou bestaan, mag ons gemis word in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde!

AMEN.